Nông thôn là gì? Những hợp phần cơ bản của nông thôn