Những vấn đề kinh tế chủ yếu để phát triển ngành dịch vụ