Nhà nước tư sản là gì? Bản chất, chức năng, hình thức, bộ máy