Nhà nước là gì? Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, hình thức