Nguyễn Thiếp (La Sơn Phu Tử) – Tùy thời co duỗi âu là phải