Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa, Vận dụng