Lệnh giao dịch chứng khoán là gì? Nội dung, phân loại