Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Lãi suất hiệu dụng là gì?

Lãi suất hiệu dụng là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 188 views

1. Lãi suất hiệu dụng là gì?

Xem: Khái niệm lãi suất, lãi đơn, lãi kép

Trên thực tế các hoạt động kinh tế, có nhiều trường hợp lãi suất được tính theo năm nhưng với mục tiêu thu hút khách hàng hay cạnh tranh với các đối thủ tài chính mà người ta có thể đưa ra chính sách trả lãi nhiều lần trong năm và nhập lãi vào vốn gốc theo định kỳ tương ứng. Khi đó, lãi suất được niêm yết, được quy định cụ thể trên các văn bản (hợp đồng kinh tế, hợp đồng tín dụng, chứng chỉ tiền gửi…) chỉ là lãi suất danh nghĩa, chưa phải là lãi suất thực sự mà nhà đầu tư được hưởng trong một năm.

Như vậy, lãi suất danh nghĩa là mức lãi suất được công bố, niêm yết trên thị trường hoặc được ghi trong các hợp đồng tín dụng hay các công cụ nợ. Lãi suất này là căn cứ để tính ra tiền lãi theo những kỳ hạn nhất định.

Lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư quan tâm, và cũng là một trong những yếu tố quan trọng để nhà đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn phương án đầu tư. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, do mức lãi suất của các phương án đầu tư đưa ra khác nhau và thời gian ghép lãi của các phương án này cũng khác nhau, nên nhà đầu tư cần đưa các mức lãi suất với tần suất ghép lãi khác nhau đó về cùng một thời hạn, để có cơ sở chính xác so sánh mức lãi suất của các phương án đầu tư rồi đưa ra quyết định lựa chọn. Mức lãi suất tính toán được gọi là lãi suất hiệu dụng. Nói cách khác, lãi suất hiệu dụng là lãi suất thực tế có được sau khi đã điều chỉnh lãi suất danh nghĩa theo số lần ghép lãi trong năm.

2. Công thức xác định lãi suất hiệu dụng

(1) Xác định lãi suất hiệu dụng khi lãi suất danh nghĩa được công bố theo năm nhưng kỳ ghép lãi nhỏ hơn 1 năm:

Khi mức lãi suất danh nghĩa được công bố theo thời hạn 1 năm nhưng kỳ ghép lãi nhỏ hơn 1 năm thì lãi suất hiệu dụng được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

  • ref : Lãi suất hiệu dụng;
  • r : Lãi suất danh nghĩa công bố theo năm;
  • m : Số lần (kỳ) trả lãi trong năm;
  • n: Số năm phân tích.

Công thức trên là công thức tổng quát được sử dụng trong trường hợp cần tính lãi suất hiệu dụng của n năm, nhưng trên thực tế, phần lớn các trường hợp chúng ta cần tìm lãi suất hiệu dụng cho 1 năm, nên khi đó công thức trên trở thành:

Ví dụ:

(2) Xác định lãi suất hiệu dụng của một năm khi lãi suất danh nghĩa được công bố với kỳ hạn trả lãi nhỏ hơn 1 năm:

Trong trường hợp lãi suất danh nghĩa được công bố với kỳ trả lãi nhỏ hơn 1 năm (ví dụ lãi suất danh nghĩa công bố với kỳ hạn 6 tháng và ghép lãi cũng 6 tháng 1 lần), lúc này lãi suất hiệu dũng được tính bằng công thức:

ref = (1 + rk)m -1

Trong đó:

  • ref : Lãi suất hiệu dụng của một năm;
  • rk : Lãi suất công bố theo kỳ hạn nhỏ hơn một năm (tháng, quý…);
  • m : Số kỳ (lần) tính lãi.

Ví dụ:

Một nhà đầu tư đang xem xét 2 phương án đầu tư. Phương án thứ nhất là gửi tiết kiệm tại VCB với lãi suất 8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Phương án thứ hai là mua một loại trái phiếu thời hạn 1 năm với kỳ trả lãi 6 tháng 1 lần. Mức lãi suất trái phiếu do tổ chức phát hành công bố là 4%/6 tháng. Hãy giúp nhà đầu tư trên đưa ra sự lựa chọn tối ưu nhất?

  • Lãi suất hiệu dụng của phương án gửi tiết kiệm tại VCB là: ref = (1+8%)1 -1 = 8%/năm
  • Lãi suất hiệu dụng của phương án đầu tư vào trái phiếu là: ref = (1+4%)2 -1 = 8,16%/năm

Như vậy, nhà đầu tư nên chọn phương án đầu tư vào trái phiếu vì lãi suất thực tế được hưởng theo năm của trái phiếu là 8,16% cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng là 8%.

(Lytuong.net – Nguồn: topica.edu.vn)

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net