Kỳ Đồng (Nguyễn Văn Cẩm) – Việc đời vẩn đục sao đành ngồi trông?