Kinh tế và Kinh doanh

Quản lý và quản trị

Theo Haimann , “Quản trị có nghĩa là xác định tổng thể các chính sách, thiết lập các mục tiêu chính, xác định các mục đích chung và thiết lập các chương trình và dự án rộng lớn”. Nó đề cập đến các hoạt động của cấp cao hơn. Nó đưa ra các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp. Theo Newman, “Quản trị...

Tầm quan trọng của quản lý

1. Nó giúp Đạt được các Mục tiêu Nhóm Nó sắp xếp các yếu tố sản xuất, lắp ráp và tổ chức các nguồn lực, tích hợp các nguồn lực một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu. Nó hướng các nỗ lực của nhóm hướng tới việc đạt được các mục tiêu đã xác định trước. Bằng cách...

Các cấp độ quản lý

Thuật ngữ " Các cấp độ quản lý " đề cập đến một ranh giới phân định giữa các vị trí quản lý khác nhau trong một tổ chức. Số lượng các cấp quản lý tăng lên khi quy mô của doanh nghiệp và lực lượng lao động tăng lên và ngược lại. Cấp độ quản lý xác định một chuỗi mệnh lệnh,...

Các tính năng của quản lý

Quản lý là một hoạt động liên quan đến việc hướng dẫn nguồn nhân lực và vật chất sao cho đạt được các mục tiêu của tổ chức. Bản chất của quản lý có thể được đánh dấu là: - Quản lý là Định hướng Mục tiêu: Sự thành công của bất kỳ hoạt động quản lý nào được đánh giá...