Kinh tế và Kinh doanh

Học thuyết kinh tế của Adam Smith

1. Tiểu sử, tác phẩm và phương pháp luận của Adam Smith Adam Smith (1723 - 1790) Adam Smith (1723 - 1790) là nhà lý luận kinh tế chính trị cổ điển nổi tiếng ở Anh và trên thế giới. Ông là con của một quan chức trong ngành thuế. Adam Smith đã học ở trường đại học Glasgow và Oxford....

Tư tưởng kinh tế thời cổ đại

Tư tưởng kinh tế thời cổ đại trung đại bắt đầu từ khi nào? Đặc điểm của tư tưởng kinh tế cổ đại. I. Khái niệm thời cổ đại: Lịch sử cổ đại của loài người là thời kỳ mà chế độ cộng sản nguyên thủy tan rã, chế độ chiếm hữu nô lệ xuất hiện, thống trị và cùng với...

Tổng cầu là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu

1. Khái niệm tổng cầu Tổng cầu là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ nội địa mà các chủ thể trong nền kinh tế sẵn sàng mua tại mỗi mức giá, trong một thời kỳ nhất định, với các điều kiện khác không đổi. Các chủ thể mà kinh tế vĩ mô nghiên cứu bao gồm:...

Tổng cung là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến tổng cung

1. Khái niệm tổng cung Tổng cung là giá trị tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ mà các doanh nghiệp trong nền kinh tế sẵn lòng cung ứng tại mỗi mức giá, trong một khoảng thời gian nhất định, với các điều kiện khác không đổi. Xem thêm: Tổng cầu 2. Các dạng tổng cung Tổng cung biểu diễn mối quan...

Tư bản tài chính và Đầu sỏ tài chính

Thực chất của Tư bản tài chính và Đầu sỏ tài chính là gì? Cùng với quá trình tích tụ và tập trung sản xuất trong công nghiệp cũng diễn ra quá trình tích tụ, tập trung tư bản trong ngân hàng dẫn đến hình thành các tổ chức độc quyền trong ngân hàng. Quy luật tích tụ, tập trung...

Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Điều kiện ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa nảy sinh từ trong lòng phương thức sản xuất phong kiến. Nhưng nó chỉ thực sự xuất hiện khi có đủ hai điều kiện sau: - Phải tập trung một khối lượng tiền tệ tương đối lớn vào trong tay...

Doanh thu bán hàng là gì? Ý nghĩa của việc phân tích doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng là gì? Ý nghĩa của việc phân tích doanh thu bán hàng. Khái niệm doanh thu bán hàng. Doanh thu bán hàng là tổng giá trị thực hiện được do việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng mang lại. Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đem biếu, tặng, cho...

Quản lý kinh tế là gì? Bản chất, vai trò, đặc điểm của quản lý kinh tế

Quản lý kinh tế là gì? Thực chất và bản chất của quản lý kinh tế là gì? Vai trò của quản lý kinh tế trong cuộc sống? 1. Quản lý kinh tế là gì? * Khái niệm: Quản lý kinh tế là quản lý các hệ thống kinh tế, nói một cách khác, quản lý kinh tế là sự tác động...

Kinh tế là gì? Vai trò của kinh tế trong sự phát triển chung

Kinh tế là gì? Vai trò của kinh tế trong sự phát triển chung? Vì sao nói cốt lõi của kinh tế là vấn đề sở hữu và vấn đề lợi ích? 1. Khái niệm kinh tế Kinh tế bao hàm nhiều nội dung nên cũng có rất nhiều cách hiểu khác nhau về kinh tế: Kinh tế là tài sản...