Kinh tế và Kinh doanh

Kế toán tiền gửi ngân hàng

Nguyên tắc kế toán, chứng từ, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán tiền gửi ngân hàng; 1. Chứng từ kế toán Trong quá trình kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán sử dụng các loại chứng từ chủ yếu sau: - Ủy nhiệm chi: là phương tiện thanh toán mà người trả tiền lập lệnh thanh toán theo...

Kế toán tiền mặt: nguyên tắc, chứng từ, tài khoản và phương pháp

Nguyên tắc kế toán, chứng từ, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán tiền mặt; 1. Chứng từ kế toán Để thực hiện quản lý và kế toán tiền mặt, kế toán sử dụng các loại chứng từ chủ yếu sau: - Phiếu thu: Là chứng từ nhằm xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ. Phiếu thu là...

Hệ thống Báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính là gì? Kết thúc chu kỳ kế toán, sản phẩm được tạo ra là các báo cáo tài chính. Hay nói cách khác, báo cáo tài chính là sản phẩm mà kế toán tài chính hướng đến. Theo Luật Kế toán Việt Nam, Báo cáo tài chính của doanh nghiệp dùng để tổng hợp và...

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

1. Khái niệm phương pháp tổng hợp cân đối kế toán Tổng hợp và cân đối kế toán là phương pháp khái quát tình hình tài sản, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng kế toán trên những mặt bản chất và trong các mối quan hệ cân đối vốn có của...

Phương pháp đối ứng tài khoản

1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp đối ứng tài khoản Khái niệm phương pháp đối ứng tài khoản: Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp phản ánh sự biến động của tài sản, nguồn vốn và các quá trình hoạt động được thể hiện trong mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Phương pháp...

Phương pháp tính giá kế toán

1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá Khái niệm phương pháp tính giá: Tính giá là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự hình thành và phát sinh chi phí có liên quan đến từng loại vật tư, sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Có thể nói, tính giá là phương pháp dùng thước đo...

Phương pháp chứng từ kế toán

1. Khái niệm phương pháp chứng từ kế toán Chứng từ kế toán là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự phát sinh và hoàn thành của các nghiệp vụ kinh tế, qua đó thông tin và kiểm tra về hình thái và sự biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể. Phương pháp chứng từ...

Kế toán là gì? Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của kế toán

1. Kế toán là gì? Kế toán là một môn khoa học có nhiệm vụ phản ánh và giám đốc các hoạt động kinh tế - tài chính ở tất cả các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội… Kế toán có đối tượng cụ thể là các hoạt...

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Xác định được mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu của phân tích tài chính doanh nghiệp và các phương pháp để phân tích tài chính doanh nghiệp; đồng thời nhận diện được các loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 1. Phân tích tài chính là gì? Phân tích tài chính có thể...