Khi nào Tuyên bố, công bố, bãi bỏ tình trạng chiến tranh?