Nhà nước là gì? Bản chất và đặc trưng của nhà nước