Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng