IoT là gì? Vai trò, ứng dụng, viễn cảnh và xu thế IoT