Học, Hoạt động học là gì? Bản chất của hoạt động học