Hệ thống xe buýt: các loại hình dịch vụ và phương án lồng ghép