Giáo dục

Giáo dục đạo đức học sinh, sinh viên

Giáo dục đạo đức là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch của nhà giáo dục nhằm biến hệ thống chuẩn mực đạo đức của toàn xã hội thành niềm tin, nhu cầu, thói quen của người được giáo dục. Quá trình tác động sư phạm giúp người được giáo dục lĩnh hội các quy tắc,...

Dạy học là gì? Quá trình dạy học

Dạy học và Quá trình dạy học là gì? Dạy học là gì? Dạy học là hoạt động đặc trưng nhất, chủ yếu nhất của nhà trường, diễn ra theo một quá trình nhất định từ t0 đến tn gọi là quá trình dạy học (QTDH). Đó là một quá trình xã hội bao gồm và gắn liền với hoạt động...

Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ

Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ của lý luận dạy học. Lý luận dạy học là gì? Lý luận dạy học là một bộ phận của khoa học giáo dục. Nó đã được hình thành và phát triển trong một quá trình lịch sử lâu dài và hiện nay đã trưởng thành một môn khoa...