Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Giải thể doanh nghiệp: : Điều kiện, thủ tục giải thể

Giải thể doanh nghiệp: : Điều kiện, thủ tục giải thể

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 39 views

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

  • Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ công ty mà không gia hạn;
  • Theo quyết định chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty, tất cả thành viên hợp danh, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo qui định của pháp luật trong thời hạn 6 tháng liên tục;
  • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

  • Chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty, tất cả thành viên hợp danh, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định giải thể.

Quyết định giải thể phải có các nội dung:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Lý do giải thể;

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán nợ của doanh nghiệp;

+ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  • Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, doanh nghiệp phải gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, các chủ nợ, người lao động, người có quyền, lợi ích liên quan, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

Quyết định giải thể gửi cho các chủ nợ phải kèm theo phương án giải quyết nợ; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại.

Trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì phải đăng quyết định giải thể trên ít nhất một tờ báo trong ba số liên tiếp.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị (hoặc một tổ chức được thành lập theo qui định của Điều lệ) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán nợ.

– Trong thời hạn 7 ngày làm việc tiếp theo sau khi thanh toán hết các khoản nợ, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh để xóa tên doanh nghiệp.

Lưu ý:

  • Trường hợp bị giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thời hạn phải giải thể là 6 tháng kể từ ngày bị thu hồi.
  • Kể từ khi thông qua quyết định giải thể, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp cất dấu, tẩu tán tài sản, từ bỏ quyền đòi nợ và các hoạt động khác nhằm làm giảm giá trị tài sản của doanh nghiệp hoặc dẫn đến gây thiệt hại cho các bên qui định tại Điều 159, Luật doanh nghiệp năm
5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net