Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác – Lênin