Định luật Murphy: nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra