Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế GTGT