Dân quân tự vệ là gì? Vai trò, nhiệm vụ và nội dung xây dựng dân quân tự vệ