Chuyển Đổi

Quy đổi từ M sang Feet (Mét to Feet)

Cách đổi mét sang Feet 1 mét tương đương với 3.28084 feet: 1 m = (1 / 0,3048) ft = 3.28084 ft Khoảng cách d đơn vị feet (ft) bằng khoảng cách d đơn vị mét (m) chia cho 0,3048: d (ft) = d (m) / 0,3048 Ví dụ: Chuyển đổi 3 mét sang feet: d (ft) = 3m / 0,3048 = 9,8425 ft Bảng chuyển đổi mét sang feet Mét (m) Feet (ft) 0,01 m 0,0328 ft 0,1 m 0,3281 ft 1 m 3.2809...

Quy đổi từ Mm sang Inch

Cách đổi mm sang inch 1 milimet tương đương 0.03937007874 inch: 1mm = (1/25.4)″ = 0.03937007874″ Khoảng cách d đơn vị inch (″) = khoảng cách d đơn vị milimet (mm) chia cho 25.4: d(″) = d(mm) / 25.4 Ví dụ: Đổi 30 mm ra inch: d(″) = 30mm / 25.4 = 1.1811″ Bảng quy đổi Milimet ra inch Các inch phân số được làm tròn đến 1/64. Millimet (mm) Inch (") (dạng thập...

Quy đổi từ Inch sang Mm

Cách đổi inche sang mm 1 inch tương đương 25.4 milimet: 1″ = 25.4mm Khoảng cách d đơn vị milimet (mm) = khoảng cách d đơn vị inches (″) nhân với 25.4: d(mm) = d(″) × 25.4 Ví dụ: Đổi 30 inch ra milimet: d(mm) = 30″ × 25.4 = 762 mm Bảng quy đổi Inch sang milimet Inch (") Millimet (mm) 0.01 ″ 0.254000 mm 1/64 ″ 0.396875 mm 1/32 ″ 0.793750 mm 1/16 ″ 1.587500 mm 0.1 ″ 2.540000 mm 1/8...

Quy đổi từ Cm sang Feet (Centimet to Feet)

Cách đổi cm sang feet 1 centimet tương đương 0.0328084 feet: 1 cm = (1/30.48) ft = 0.0328084 ft Khoảng cách d đơn vị feet (ft) = khoảng cách d đơn vị centimet (cm) chia cho 30.48: d(ft) = d(cm) / 30.48 Vi dụ: Đổi 30 centimet ra feet: d(ft) = 30cm / 30.48 = 0.984252 ft Bảng quy đổi Centimet sang feet Centimeters (cm) Feet (ft) 0.01 cm 0.000328 ft 0.1 cm 0.003281 ft 1 cm 0.032808...

Quy đổi từ Cm sang Inch

1 cm bằng bao nhiêu in? 1 centimet tương đương 0.3937007874 inch: 1cm = (1/2.54) in = 0.3937007874 in Cách đổi cm sang inch Khoảng cách d đơn vị inch (″) bằng khoảng cách d đơn vị centimet (cm) chia 2.54. Công thức: d(″) = d(cm) / 2.54 Ví dụ - Đổi 30 cm sang inch: d(″) = 30 / 2.54 = 11.811″ - 9 cm bằng bao nhiêu inch? d(″) = 9...

Quy đổi từ Inch sang Cm

Việc biết được 1 inch bằng bao nhiêu cm phù hợp các lĩnh vực yêu cầu đơn vị đo chiều dài là cm. Ở Việt Nam, đơn vị cm được sử dụng phổ biến hơn so với inch, là đơn vị được suy ra từ đơn vị cơ bản mét trong hệ đo lường quốc tế SI. Inch là một...