Chuyển đổi vận tốc

Quy đổi từ Km/h sang Mph

Cách đổi từ Km/h sang Mph 1 kilomet trên giờ bằng 0.621371 dặm trên giờ: 1 km/h = 0.621371 mph Cách đổi như sau: 1 km/h = 1/1.609344 dặm/giờ = 0.621371 mph Như vậy: Vận tốc V đơn vị dặm trên giờ (mph) bằng vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) chia 1.609344. V(km/h) = V (mph) / 1.609344 Ví dụ: Đổi 30 km/h ra...

Quy đổi từ Mph sang Km/h

Cách đổi từ Mph sang Km/h 1 Dặm trên giờ bằng 1.609344 kilomet trên giờ: 1 mph = 1.609344 km/h Cách đổi như sau: 1 mph = 1 dặm/h = 1.609344 km/h Như vậy: Vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) bằng vận tốc V đơn vị dặm trên giờ (mph) nhân với 1.609344. V(km/h) = V (mph) x 1.609344 Ví dụ: Đổi 30 mph...

Quy đổi từ Km/h sang Knot (Nút) (Km/h to Kt)

Cách đổi từ Km/h sang Knot 1 kilomet trên giờ bằng 0.53996 knot : 1km/h = 0.53996 kn Cách đổi như sau: 1 km/h = (1/1.852 hải lý)/(1 giờ) = (1/ 1.852) hải lý/h = 0.53996 kn Như vậy: Vận tốc V đơn vị Knot (nút) bằng vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) chia 1,852. Ví dụ: Đổi 30 km/h ra knot: V(km.h) =...

Quy đổi từ Knot (Nút) sang Km/h (Kt to Km/h)

Cách đổi từ Knot (Nút) sang Km/h 1 knot bằng 1.852 kilomet trên giờ: 1 knot = 1.852 km/h Các đổi như sau: 1 knot = 1 kt = 1 hải lý/giờ = 1.852 km/giờ Như vậy: Vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) bằng vận tốc V đơn vị Knot (nút) nhân với 1,852. Ví dụ: Đổi 30 knot ra km/h: V(km.h) = 30...

Quy đổi từ M/s sang Km/h

Cách đổi từ M/s sang Km/h 1 mét trên giây bằng 3.6 kilomet trên giờ Cách đổi như sau: 1 m/s = (1 m)/(1 giây) = ( 1/1000 km)/(1/3600 giờ) = (1/1000)/(1/3600) (km/giờ) = 3600/1000 (km/h) = 3,6 (km/h) Như vậy: Vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) bằng vận tốc V đơn vị mét trên giây (m/s) nhân với 3,6. V (km/h)...

Quy đổi từ Km/h sang M/s

Cách đổi từ km/h sang m/s 1 km/h = 1/3.6 m/s = 0.277777778 m/s Cách đổi như sau: Có: 1 km = 1000 m 1 giờ = 3600 giây Nên: 1 km/h = (1 km)/( 1 giờ) = (1000 m)/(3600 giây) = 1000/3600 (m/giây) = 1/3.6 (m/s) = 0.277777778 (m/s) Như vậy: Vận tốc V đơn vị mét trên giây (m/s) bằng vận tốc V đơn vị kilomet...