Chuyển đổi vận tốc

Quy đổi từ Km/h sang Mph

Cách đổi từ Km/h sang Mph 1 kilomet trên giờ bằng 0.621371 dặm trên giờ: 1 km/h = 0.621371 mph Cách đổi như sau: 1 km/h = 1/1.609344 dặm/giờ = 0.621371 mph Như vậy: Vận tốc V đơn vị dặm trên giờ (mph) bằng vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) chia 1.609344. V(km/h) =...

Quy đổi từ Mph sang Km/h

Cách đổi từ Mph sang Km/h 1 Dặm trên giờ bằng 1.609344 kilomet trên giờ: 1 mph = 1.609344 km/h Cách đổi như sau: 1 mph = 1 dặm/h = 1.609344 km/h Như vậy: Vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) bằng vận tốc V đơn vị dặm trên giờ (mph) nhân với 1.609344. V(km/h)...