Chuyển đổi thể tích

Quy đổi từ Lít sang Cm3

Cách đổi Lít sang Cm3 1 lít = 1 dm3 = 1000 cm3 Như vậy: Thể tích V đơn vị Centimet khối (cm3 ) bằng thể tích V đơn vị Lít (l) nhân với 1000 Công thức: V (cm3) = V (l) x 1000 Hoặc: V (cm3) = V (l) x 103 Ví dụ: + 35 lít nước bằng bao nhiêu cm khối nước? V (cm3) = 35...

Quy đổi từ Cm3 sang Lít

Cách đổi từ Cm3 sang Lít 1 cm3 = 1/1000 dm3 = 0.001 dm3 = 0.001 lít Như vậy: Thể tích V đơn vị Lít (l) bằng thể tích V đơn vị Mét khối (m3) chia cho 1000. Công thức: V (l) = V (cm3) : 1000 Hoặc: V (l) = V (cm3) x 0.001 Hoặc: V (l) = V (cm3) x 10-3 Ví dụ: + 200 cm3 nước...

Quy đổi từ M3 sang Cm3

Cách đổi từ m3 sang cm3 1 m3 = 10^3 dm3 = 10^6 cm3 = 1 000 000 cm3 Như vậy: Thể tích V đơn vị Centimet khối (cm3) bằng thể tích V đơn vị Mét khối (cm3) nhân với 10^6 (hay 1 000 000). Công thức: V (cm3) = V (m3) x 10^6 = V (cm3) x 1 000 000 Ví dụ: – 1/4...

Quy đổi từ Cm3 sang M3

Cách đổi từ cm3 sang m3 1 cm3 = 10^-3 dm3 = 10^-6 m3 = 0.000001 m3 Như vậy: Thể tích V đơn vị Mét khối (m3) bằng thể tích V đơn vị Centimet khối (cm3) nhân với 10^-6 (hoặc chia cho 1 000 000). Công thức: V (m3) = V (cm3) x 10^-6 = V (cm3) : 1 000 000 Ví dụ: – 1/4...

Quy đổi từ M3 sang Lít

Cách đổi từ m3 sang lít 1 m3 = 1000 dm3 = 1000 lít Như vậy: Thể tích V đơn vị Lít (l) bằng thể tích V đơn vị Mét khối (m3) nhân với 1000. Công thức: V (l) = V (m3) x 1000 Ví dụ: - 5 m3 nước bằng bao nhiêu lít nước? V (l) = 5 x 1000 = 5000 lít

Quy đổi từ Lít sang M3

Cách đổi Lít sang m3 1 lít = 1 dm3 = 1/1000 m3 = 1. 10^-3 m3 = 0,001 m3 Như vậy: Thể tích V đơn vị Mét khối (m3) bằng thể tích V đơn vị Lít (l) chia cho 1000 (hoặc nhân với 0,001 hay 10^-3). Công thức: V (m3) = V (l) : 1000 Ví dụ: - 30 lít nước bằng bao nhiêu...