Chuyển đổi thể tích

Quy đổi từ M3 sang Lít

Cách đổi từ m3 sang lít 1 m3 = 1000 dm3 = 1000 lít Như vậy: Thể tích V đơn vị Lít (l) bằng thể tích V đơn vị Mét khối (m3) nhân với 1000. Công thức: V (l) = V (m3) x 1000 Ví dụ: - 5 m3 nước bằng bao nhiêu lít nước? V (l) =...

Quy đổi từ Lít sang M3

Cách đổi Lít sang m3 1 lít = 1 dm3 = 1/1000 m3 = 1. 10^-3 m3 = 0,001 m3 Như vậy: Thể tích V đơn vị Mét khối (m3) bằng thể tích V đơn vị Lít (l) chia cho 1000 (hoặc nhân với 0,001 hay 10^-3). Công thức: V (m3) = V (l) :...