Chuyển đổi diện tích

Quy đổi từ M2 sang Cm2

Cách đổi từ M2 sang Cm2 1 mét vuông tương đương 10000 centimét vuông 1 m2 = 10^4 cm2 = 10000 cm2 Như vậy: Diện tích S tính bằng đơn vị centimét vuông (m2) bằng diện tích S tính bằng đơn vị mét vuông (cm2) nhân cho 10 000 (hay 10^4). S(cm2) = S(m2) x 10 000 Ví dụ: Đổi 30 m2 ra cm2: S(cm2) = 30 x...

Quy đổi từ Cm2 sang M2

Cách đổi từ Cm2 sang M2 1 centimet vuông tương đương 0,0001 mét vuông 1 cm2 = 10^-4 m2 = 0.0001 m2 Như vậy: Diện tích S tính bằng đơn vị mét vuông (m2) bằng diện tích S tính bằng đơn vị centimet vuông (cm2) chia cho 10 000 (hoặc nhân với 0.0001 = 10^-4). S(m2) = S(cm2) : 10 000 Ví dụ: Đổi 30 cm2 ra...

Quy đổi từ M2 sang Mm2

Cách đổi từ m2 sang mm2 1 mét vuông tương đương 1 000 000 milimet vuông 1 m2 = 1 000 000 mm2 Như vậy: Diện tích S tính bằng đơn vị milimet vuông (mm2) bằng diện tích S tính bằng đơn vị mét vuông (m2) nhân với 1 000 000. S(mm2) = S(m2) * 1 000 000 Ví dụ: Đổi 5 m2 ra mm2: S(mm2) =5 *...

Quy đổi từ Mm2 sang M2

Cách đổi từ mm2 sang m2 1 milimet vuông tương đương 0.000001 mét vuông 1 mm2 = 0.000001 m2 Như vậy: Diện tích S tính bằng đơn vị mét vuông (m2) bằng diện tích S tính bằng đơn vị milimet vuông (mm2) chia cho 1 000 000 (hoặc nhân với 1.0E-6) S(m2) = S(mm2) / 1 000 000 = S(mm2) * 1.0E-6 Ví dụ: Đổi 3...

Quy đổi từ M2 sang Ha

1 hecta bằng bao nhiêu m2, km2, sào, mẫu, công? Cách đổi từ m2 sang ha 1 mét vuông bằng 0.0001 hecta 1 m2 = 0.0001 ha Như vậy: Diện tích S tính bằng hecta (ha) bằng diện tích S tính bằng mét vuông (m2) chia cho 10000. S (m2) = S (ha) : 10000 = S (ha) x 10^-4 Ví dụ: + Chuyển đổi 30 ha sang m2: S...

Quy đổi từ Ha sang M2

1 hecta bằng bao nhiêu m2, km2, sào, mẫu, công? Cách đổi từ Ha sang M2 1 hecta bằng 10000 mét vuông 1 ha = 10000 m2 Như vậy: Diện tích S tính bằng đơn vị mét vuông (m2) bằng diện tích S tính bằng đơn vị hecta (ha) nhân với 10000. S (m2) = S (ha) x 10000 = S (ha) x 10^4 Thông tin bổ...