Chủ trương khôi phục tổ chức và phong trào cách mạng 1930-1935