Chủ nghĩa hậu hiện đại – sự kết và mở cho tiến trình văn học