Chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm và thuyết không thể biết