Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và Sự thành lập nước Mỹ