Các trường hợp miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân.