Các hiện tượng tâm lý xã hội là gì? Bản chất, chức năng