Biển Đông: Vị trí, điều kiện tự nhiên và vai trò đối với thế giới và Việt Nam