Bầu không khí tâm lý là gì? Biểu hiện, yếu tố ảnh hưởng