Bảo lãnh phát hành chứng khoán: Vai trò, rủi ro, hình thức và quy trình