Bảo hiểm y tế là gì? Vai trò, quyền lợi và đối tượng bảo hiểm