Bảo hiểm là gì? Bản chất, các loại hình và vai trò